‘Samen gasbaten investeren in lokale energietransitie’

‘Samen gasbaten investeren in lokale energietransitie’

PARTNERBIJDRAGE | Gas is essentieel, nu en straks. Zeker Nederlands gas, dat beseffen we ons sinds kort weer meer dan ooit. De energietransitie raakt iedereen, huishoudens en bedrijven. Hoe ziet directeur Sven Tummers de actuele gasdiscussie? „Laat niet alles aan de markt over, want dan zijn problemen mogelijk zoals we die nu zien in de hoge energieprijzen.”

‘Vermilion Energy is een bedrijf dat zich richt op gaswinning uit kleine velden.’ „Dat is wat we nu doen. Maar de energietransitie raakt iedereen, ook Vermilion. Het is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Daarom vragen we ons als gasbedrijf voortdurend af wat die transitie betekent, voor Nederland, voor ons bedrijf, voor onze kinderen.” Directeur Vermilion Energy Nederland Sven Tummers is er nuchter onder. „We staan middenin de maatschappij, we zitten vol in die transitie. Ieder van ons is zich daar zeer van bewust. De vraag is hoe we de komende decennia die noodzakelijke energietransitie vormgeven. Wij denken dat Nederlands aardgas de beste oplossing is om de transitie mogelijk te maken en tegelijkertijd te zorgen voor zekere en betaalbare energie.”

„De concurrentie op de energiemarkt is hevig en zeer complex. Energie is wereldwijd een issue, de vraag is explosief gestegen en iedere vorm van energie is verbonden met andere energievormen. Olie, gas, elektriciteit, alles is met elkaar verbonden en is soms ook inzet van politiek. Door de versnelde afbouw van het Groningenveld, zijn we in Nederland sterk afhankelijk geworden van import en in mindere mate van de productie van kleine Nederlandse gasvelden. De voorgenomen sluiting van Groningen werd om volstrekt begrijpelijke redenen omarmd. Het werd echter verbasterd tot ‘we moeten van het gas af’ en dat is te kort door de bocht. De discussie ging niet over de voordelen van Nederlands gas, de betaalbaarheid van energie of de impact van import gas op het milieu. Ook de politiek heeft nagelaten te schetsen hoe we de komende jaren in onze energie- of gasbehoefte kunnen voorzien, of te bepalen welke energiedragers de voorkeur zouden moeten krijgen. Wij denken dat noodzakelijke stappen zijn overgeslagen. Daar plukken we nu de wrange vruchten van.”

Onze handtekening staat onder einde fossiel

„Die noodzakelijke stappen zijn de vraag ‘welke energievraag en energiemix hebben we nu en welke willen we over 20, 30 jaar’? Minder fossiel in de nabije toekomst? Daar zetten wij onze handtekening onder. Het gaat er natuurlijk om hoe je daar komt. Wat kunnen we doen om de transitie te versnellen en tegelijkertijd zorg te dragen voor betaalbare en zekere energie?” „Vergis je niet in de enorme impact van ‘fossiel’. Bedenk hoezeer het centraal staat in alles wat we al decennialang bedenken, produceren, gebruiken, kopen, transporteren. Willen we daar fundamenteel mee stoppen – en ik ben het daar van harte mee eens – dan moeten we onszelf nadrukkelijk aankijken. Wat kan ik doen om dat aandeel fossiel te verminderen? Mensen en bedrijven hebben behoefte aan zekerheid en duidelijkheid. Ze willen geen kopzorgen, ze willen keuze hebben in welke energie ze inkopen: wind, zon of gas. Geef ze die vrijheid. Wij moeten burgers en bedrijven bedienen tegen een fatsoenlijke prijs. Dat kan gewoon, laat niemand daarover in het ongewisse. Maar laat niet alles aan de markt over, want dan gaat het mis, dat is deze maanden wel heel pijnlijk duidelijk geworden.”

,,Gas is van alle fossiele energiedragers de minst vervuilende. Zeker als het om Nederlands gas gaat: het is veilig en verantwoord te produceren en het bespaart in vergelijking met buitenlandse productie enorm op de uitstoot van methaan en CO2. Import- gas heeft nu eenmaal een veel grotere impact op het milieu. Het Nederlands gas is er, we kunnen er in vrijheid over beslissen, het vermindert onze afhankelijkheid en de overheid kan het vergunnen. Op nationaal niveau is de keuze allang gemaakt voor gaswinning uit kleine velden, simpelweg omdat het nog nodig is. Decentrale overheden staan dichter bij de burger en moeten zich politiek soms uitspreken tegen gaswinning, al hebben zij natuurlijk ook gas nodig. Ook windmolens en zonneparken liggen overigens gevoelig. Het is nu tijd om een geïntegreerd energiebeleid te voeren. Betrek provinciale en lokale bestuurders hierbij.”

Overheid: investeer mee in transitie

„We hebben allemaal geleerd van ‘Groningen’. Niet voor niets heeft Vermilion al heel lang een transparant beleid over gaswinning. Dat stoelt op twee pijlers: we maken vooraf duidelijke afspraken met de omgeving hoe we met eventueel veroorzaakte schade omgaan (terwijl Vermilion nog nooit een beving door gaswinning heeft veroorzaakt) en we investeren lokaal, via ons omgevingsfonds, in verduurzamingsprojecten.” „Waar wij voor pleiten is dat een groter deel van de gasbaten lokaal wordt geïnvesteerd. Nu gaat het overgrote deel van de baten naar Den Haag. Onze inzet is dat wij dertig jaar gaswinnen en gedurende die tijd investeren we lokaal in de energietransitie en na de winning ruimen we alles op. Zo dragen wij bij aan betaalbare en zekere energie en een regio krijgt een impuls qua verduurzaming. Op die manier help je samen regio’s om sneller en onafhankelijk een route te kiezen naar de eigen energietransitie.”

„Energietransitie maakt nadrukkelijk deel uit van onze filosofie. We winnen nu nog gas, maar weten dat dat eindig is en moeten nadenken over onze toekomst. Daarom investeren we in pilotprojecten met bijvoorbeeld biogas en kijken we naar de mogelijkheden van (groene) waterstof. Laten we ons realiseren dat we in Nederland een stevig fundament hebben van kennis en infrastructuur op het gebied van gasvormige dragers. Mijn oproep is om zorgvuldig en duurzaam met ons eigen gas om te gaan: het kan ons enorm helpen bij de energietransitie die we allemaal wensen en nodig achten.”

www.vermilionenergy.nl

Geplaatst op: 19 november 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.