Groen onderwijs volgens Terra: bedrijfsleven omarmen

Groen onderwijs volgens Terra: bedrijfsleven omarmen

PARTNERBIJDRAGE | Terra vernieuwt door het bedrijfsleven, non-profit organisaties en overheden volledig te betrekken bij het groene onderwijs. Bij vorm, inhoud en uitvoering. Het leidt tot verbinding en begrip bij de opleidingen, studenten, medewerkers en bedrijfsleven. Drie van hen over trots, kritisch vermogen, ondernemerschap en kwetsbaarheid. Reflectie vanaf het SuikerTerrein van Terra, het groene living lab in Groningen.

,,Als we onze studenten zo goed mogelijk willen voorbereiden op de wereld van morgen, is het noodzakelijk het bedrijfsleven te integreren in ons onderwijs.” Docenten Marjan Nijenbanning van de opleiding Food, Life & Innovation, Mischa Bosman van de opleidingscluster Agro & Techniek en Ine Sturkenboom, practor Natuurinclusieve Landbouw zijn enthousiast. Anderhalf jaar gelden is het vernieuwingsproces ingezet op alle mbovestigingen in Groningen en Drenthe. Ine Sturkenboom: ,,Onze studenten maken we regisseur van hun leerproces en we faciliteren ze tot wereldburgers, die zo goed mogelijk voorbereid zijn op maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat om talentontwikkeling, zelfstandigheid, ondernemerschap, kritisch vermogen, maatschappelijke betrokkenheid en bewustwording.”

Positieve gevolgen

De stap naar vernieuwing vereist anders denken en handelen, beaamt Marjan Nijenbanning. ,,Door nadrukkelijk en fundamenteel het bedrijfsleven bij ons groene onderwijs te betrekken, stellen we ons open en kwetsbaar op, we worden met onze studenten deel van wat er om ons heen gebeurt. Het bedrijfsleven heeft vraagstukken. Ze vragen ons en onze studenten om oplossingen. Door daar samen aan te werken groeien onze studenten in zelfstandigheid, leren ze zich te verplaatsen in een andere werkelijkheid. Ze leren in te spelen op veranderingen waar bedrijven voor staan, ze leren flexibel te zijn. Het vergt nadenken over complexiteit en de uitvoerbaarheid in de dagelijkse praktijk. Onze opleiding Food, Life & Innovation is nieuw en maakt die stap naar ander onderwijs makkelijker, maar ik zie vooral dat het ons veel goeds brengt.”

Wat zijn de positieve gevolgen? Marjan: ,,Studenten van verschillende opleidingen ontmoeten elkaar weer meer. Ze leren elkaar op te zoeken, want om vraagstukken op te lossen heb je kennis van de hele groene keten nodig. Als je informatie wilt geven over voeding, heb je ook kennis nodig van de inhoud, van teelt, productie, verwerking, gezondheidseffecten. Ze leren snappen hoe iets werkt of niet, wat er bij komt kijken om mensen te overtuigen van nieuwe producten of effecten, wat er elders in de keten gebeurt als gevolg van de door jou gekozen oplossing. Ze leren samen te werken, vragen te stellen, te onderzoeken. Ze krijgen begrip voor de ander, begrijpen waarom iemand doet wat hij doet en dat je elkaar alleen kunt helpen vanuit verbinding.”

Bijdragen aan verandering

Ine Sturkenboom: ,,We doen dat door gezamenlijk (bedrijfsleven, overheden en onderwijs) vraagstukken op te pakken, door lessen op bedrijven te faciliteren waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden voor oplossingen van vraagstukken, met (gast)lessen door experts uit de regio die op inhoud een bijdrage leveren, door Natuur Inclusief produceren en beheren op te nemen in het curriculum van de student en in te spelen op duurzaamheidsvraagstukken binnen de onderwerpen van het curriculum. Naast uiteraard de theoretische kennisoverdracht. Want dat blijft belangrijk, het levert bagage op waardoor een student keuzes kan maken, mee kan sparren, verder kan bouwen en kan beredeneren welke gevolgen keuzes kunnen hebben, niet alleen voor het onderwerp maar ook voor de omgeving.” Marjan: ,,Het onderwijs is niet meer van ons, het wordt op deze manier een gedeeld iets.” Mischa: ,,De wereld verandert zo snel, dat het andere competenties vereist, een andere houding en gedrag, flexibiliteit van ons allemaal. Het stelt eisen aan docenten en medewerkers in het onderwijs, om vanuit een veel bredere verantwoordelijkheid en met meer vrijheid voor onze studenten in te spelen op wat er om ons heen gebeurt. We worden veel dieper en sneller geconfronteerd met wat er nodig is om bij te kunnen dragen aan verandering.” Ine: ,,Het gaat concreet om de verbinding met de wereld om ons heen. Wat gebeurt er en hoe kunnen wij bijdragen, hoe stimuleren we jonge mensen om hun weg daarin te vinden, zich goed te ontwikkelen in al die complexiteit?”

Marjan: ,,Duurzaam is het trefwoord. Het gaat niet alleen om de bijdrage die je levert in jouw deeltje van de groene sector, of dat nu voedingsadvies is of de productie van veldbonen, het gaat om de impact die jouw handelen heeft op je omgeving.”

Trots op al die jongens en meiden

Hoe hoopvol zijn jullie in transitie naar een duurzamere wereld? ,,Mischa: ,,Heel hoopvol, want ik zie vanuit onze opleiding Agro & Techniek dat tal van bedrijven in de sector al jaren positieve stappen zetten. Vergeet niet dat de landbouw in ons land per definitie duurzamer is in heel veel andere landen. Dat bovendien het ruimtebeslag op kostbare grond de inzet is van veel belangen, kijk naar dit prachtige groene living lab SuikerTerrein, waar de stad, begrijpelijk, ook zijn beslag op legt. Het vergt veel om daarbinnen je weg te vinden met alle verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt.”

Ine: ,,Daarom ben ik zo trots op het mbo: het zijn jongens en meiden die hun ding doen en leren doen, die weten wat verantwoordelijkheid is én dan nog kunnen slapen. Ik ben het met Mischa eens dat veel bedrijven binnen het groene spectrum welwillend zijn door in toenemende mate te willen bijdragen aan verduurzaming en biodiversiteit. Het is de uitdaging onze studenten mee te nemen in wat er speelt, ze zelfkritisch te maken, zich bewust te laten worden van complexe systemen en hun individuele mogelijkheden binnen grote maatschappelijke opgaven. Het is aan ons om ze met bedrijven te faciliteren op geweldig onderwijs en prachtige bedrijfslocaties en ze te stimuleren in duurzame keuzes en omgevingsbewust handelen.”

Terra heeft dit schooljaar belangrijke stappen gezet om het onderwijs zo in te richten dat ze kan meebewegen met de wereld van morgen. Door samen te werken, met aandacht voor elkaar en voor de wereld om ons heen.

www.mboterra.nl

Geplaatst op: 15 april 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.