Chemport Europe verenigt groene denkers en doeners van de circulaire economie

Chemport Europe verenigt groene denkers en doeners van de circulaire economie

Foto: In de photobioreactoren van Photanol wordt CO2 omgezet naar basischemicaliën

PARTNERBIJDRAGE | De chemische industrie maakt nu vrijwel volledig gebruik van fossiele grondstoffen en fossiele energie. Klimaatafspraken om te komen tot fossielvrij in 20250 maken vergroening daarvan urgent. Wat is de betekenis van die vernieuwing van de chemische industrie voor het Noorden? Business developer Errit Bekkering van Chemport Europe over die noodzakelijke transitie.

„Alles is chemie. Daarin is de rol van plastics in ons dagelijks leven allesbepalend. We kunnen niet zonder en, eerlijk is eerlijk, het zijn materialen met heel veel voordelen. Praktisch, licht in gewicht, makkelijk te vormen, goedkoop. Maar ze zijn bijna allemaal gebaseerd op fossiele grondstoffen en de productie ervan kost heel veel energie. Die uitganspunten moeten worden vernieuwd naar duurzaam, circulair en klimaatneutraal. Het betekent voor de hele chemische en procesindustrie in een grote regio rond Delfzijl en Emmen een enorme opgave: afscheid nemen van fossiele grondstoffen en fossiele energie en alles waarop die processen en producten zijn gebaseerd opnieuw uitvinden. Leren besparen op grondstoffen, energie, afval en uitstoot. Schonere productie met groen opgewekte energie, processen met geheel nieuwe niet-fossiele grondstoffen die leiden tot andere, groene halffabricaten en dito producten. De chemische industrie in het Noorden en alle betrokken kennisinstellingen zijn daar al jaren van doordrongen. Samen werken ze hard om een groene economie mogelijk te maken. Chemport Europe is het merk waarmee we dat hele netwerk van bij de groene chemie betrokken bedrijven, kennisinstellingen en overheden in het Noorden ondersteunen en promoten.”

We kunnen niet zonder elkaar

„De vergroening betekent een volledige vernieuwing van de sector, een veelomvattende uitdaging van hele diverse en langjarige onderzoeken, in iedere fase testen op haalbaarheid en daarna opschalen naar een volgend niveau om te komen tot succesvolle productie. Het gaat over miljarden aan investeringen, want de chemische industrie is zeer kapitaalintensief en biedt veel werkgelegenheid. Daarmee is de sector voor de noordelijke regio van groot belang, het is onze grootste private sector. Die groene investeringen betekenen een omvangrijke, langjarige versterking van het (sociaal)economisch fundament van de regio. Concreet telt onze Noord-Nederlandse chemische- en procesindustrie zo’n 20.000 banen (directe werkgelegenheid) in Drenthe, Groningen en Friesland. Bij elkaar is dat zo’n 8 procent van de totale werkgelegenheid. Delfzijl, de Eemshaven en Emmen vormen het hart van die industrie, maar het hele ecosysteem is veel breder. Het gaat om daarnaast om een veelvoud aan maak, installatie en onderhoudsbedrijven, biotech en biobased bedrijven, laboratoria en kennis- en onderzoeksinstituten. Het belang voor de industrie van goede onderwijsinstellingen van mbo tot universiteit en omgekeerd is dan ook immens. De crux en de aantrekkingskracht zit in synergie, in brede samenwerking en in integrale ketenaanpak. Want om te kunnen komen tot vergroening en de noodzaak tot besparen is kennis van chemie en processen, agro, food, water, energie, afvalverwerking en hergebruik vereist. We kunnen niet zonder elkaar.”

Internationale proeftuin

„De betekenis voor de regio neemt daarom alleen maar toe”, stelt Bekkering. „De industrie zal veranderen. Nu is het vooral grootschalig op basis van olie uit andere delen van de wereld en processen met vaak hoge temperaturen en veel fossiel energieverbruik. Maar er is een trend naar innovatieve, kleinschalige processen, gebaseerd op meer diverse, niet-fossiele grondstoffen die steeds vaker uit de regio komen en naar meer lage temperatuur- processen met minder energieverbruik. Juist daarom is het Noorden onderscheidend. We hebben de industrie en de kennisinstellingen, een goede zeehaven, een omvangrijke agro-sector die van toenemend belang is als bedenker en leverancier van toekomstige grondstoffen. We hebben windparken voor de kust voor voldoende duurzame elektriciteit voor de industrie, we hebben de maak- onderhoud en installatiebedrijven, we hebben een gasinfrastructuur die herbruikbaar is voor andere energiebronnen en we zijn sterk in het toepassen van kennis. Noord-Nederland is voor de chemische en procesindustrie klein genoeg om een interessante, internationale proeftuin te zijn en groot genoeg om regionaal en nationaal betekenis te hebben. Rond Delfzijl en Eemshaven werken 150 bedrijven al jaren samen in Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) met een succesvolle groene industrie-agenda en concrete ambities. In Drenthe is een soortgelijke samenwerking opgetuigd voor die regio, onder de naam SBD, op basis van een vergelijkbare agenda. We groeien naar een nieuw evenwicht met meer samenwerking in ketens en toenemende kennisuitwisseling. En daarin doen wij er toe.”

Circulaire ketens

„De inzet is te komen tot het slimmer en duurzamer inrichten van alle chemische processen op basis van nieuwe, groene grondstoffen, om productie van groene halffabricaten en duurzame, herbruikbare producten. Ontwikkelen en produceren voor een circulaire economie. Daarom wordt in de regio op tal van plekken al jaren wetenschappelijk en toegepast onderzoek gedaan, veel getest en opgeschaald tot proeffabrieken en vervolgens naar commerciële productie. Voorbeelden daarvan zijn Avantium dat een proeffabriek heeft voor bioraffinage van resthout in Delfzijl, waarbij gebruik wordt gemaakt van zoutzuur van Nobian (voorheen AkzoNobel) in Delfzijl. Met de raffinage wordt resthout omgezet in suikers en lignine. De suikers dienen als grondstof, de lignine als energiebron. Kijk naar de CuRe technologie in Emmen, gericht op het oneindig recyclen van polyester en PET. Kijk naar de proeffabriek van BioBTX waar hernieuwbare grondstoffen de basis vormen voor chemische grondstoffen en naar hun samenwerking met bijvoorbeeld Teijin om duurzame kunstvezels te produceren. Het Noorden ontwikkelt zich steeds meer als ontdekker, kenniscentrum en proeftuin voor biopolymeren, de groene basis voor plastics en plasticproductie, hier en elders. Daarnaast is het ook van groot belang dat in Heerenveen het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics staat, omdat we het plastic uit ons huishoudelijk afval zo goed mogelijk recyclebaar moeten maken. Want de waarde van recycled kunststof wordt sterk bepaald door de vraag hoe goed je het kunt hergebruiken.”

De vernieuwing van de chemische industrie is de bakermat voor de nieuwe, groene economie. Tal van bedrijven en kennisinstellingen spelen daarin een wezenlijke rol. Met betrokken overheden maken ze het Noorden tot een onderscheidende regio, een aantrekkelijke proeftuin voor de circulaire wereld. Voor kennistalent, ontdekkers en onderzoekers, voor vakmensen, chemici, procestechnologen en vele anderen. Groene denkers en doeners die met Chemport Europe de unieke positie van Groningen, Drenthe en Friesland versterken.

www.chemport.eu

Geplaatst op: 11 februari 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.