Visitekaartje Life Science Inc: succesvolle banenmotor voor Noord-Nederland

Visitekaartje Life Science Inc: succesvolle banenmotor voor Noord-Nederland

PARTNERBIJDRAGEN | Samen sterker, efficiënter en innovatiever worden in life science en medische technologie. Wie dat concreet vorm en inhoud kan geven, staat wereldwijd in de belangstelling. Het geldt voor meer dan 40 noordelijke bedrijven, verbonden aan LIFE Cooperative. Hun impact op de regionale economie, werkgelegenheid, talentontwikkeling, onderzoeksprogramma’s en investeringen is groot en groeiend.

Er wordt binnen Life Cooperative steeds intensiever samengewerkt in diverse projecten, met steun van stakeholders zoals het Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Campus Groningen, Fonds Ondernemend Groningen en Gemeente Groningen. Tijd voor de LIFE Cooperative om haar veren af te schudden en haar positie als “keurmerk” van hoogwaardig en coöperatief lifescience ondernemerschap uit te stralen. LIFE Cooperative-voorzitter Ton Vries over diepgaand onderzoek, gunnen en ondernemerschap.

LIFE is als coöperatie in 2015 van start gegaan met heldere ambities: life science en medische technologie in het noorden duurzamer maken, de impact op de omgeving versterken en de keten in de jaren daarna met twintig tot dertig procent laten groeien. Onder bestuurlijke leiding van Ton Vries (Technologie en Innovatie MercachemSyncom), Johannes Wolters (Directeur Lode Holding) en Kees van der Graaf (Directeur Sulfateq en Citeq BV) ontwikkelt de LIFE Cooperative efficiënte oplossingen om gezamenlijk de internationale uitdagingen aan te gaan, zoals onderlinge coaching, collectieve training, gezamenlijke inkoop van laboratoriumapparatuur en materialen, gedeelde bezoeken aan internationale beurzen en congressen. Samen ontwikkelt de coöperatie onderzoeks-, ontwikkelings- en aanbodketens die resulteren in slimme innovaties zoals op het gebied van nieuwe biomarkers, diagnostica en medicijnen, medische producten en biomaterialen en 3D-imaging en printing.

Innovatief vermogen in tijden van corona

En dan komt Covid 19 ons land binnen. Wat betekent dat voor de economie, voor de sector en voor de leden? „Het virus genereert wereldwijde aandacht naar iedereen die in de lifesciences keten zijn werk doet en het wijst ons land op onze kwetsbaarheden. Voor wie verder kijkt, biedt het inzicht in waar we met LIFE Cooperative al jaren mee bezig zijn: realiseren wat nodig is om als maatschappij en economie succesvol en duurzaam te kunnen zijn op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, productie en levering van medische producten in Nederland en Europa.”

„Wereldwijd zijn de grote farmaciebedrijven zich steeds meer gaan terugtrekken. Onderzoek, ontwikkeling en vroege fase-testen en productie worden uitbesteed aan jonge bedrijven, investeerders en dienstverleners, die samen de financiële risico’s dragen. Veel productie vindt plaats in het oosten, in China, in India. In Europa zijn we veel van deze activiteiten kwijtgeraakt, terwijl we tot veel in staat zijn. Voor Nederland geldt dat ook. Toen in Oss in 2012 ook multinational MSD (Organon) de deuren sloot, gingen veel talentvolle mensen elders aan de slag. Bijvoorbeeld hier in het noorden, omdat de keten van mkb-bedrijven hier rond Rijksuniversiteit Groningen zich steeds beter ontwikkelt.”

Uniek in Nederland

„Om die keten van grote mkb-bedrijven tot startups duurzaam te ontwikkelen was het noodzakelijk om gezamenlijk op te trekken. In feite zijn we samen een grote multinational in de vroege fase van medicijnontwikkeling die op moderne leest is geschoeid, zeg maar LIFE Cooperative Inc. Een multinational in life science en medische technologie, die uniek is in Nederland en wereldwijd werkt. Corona draagt er toe bij dat de leden van de coöperatie zichtbaarder worden, ook voor regionale en landelijke beleidsmakers. En dat is nodig, want in Den Haag hebben ze de neiging niet altijd te zien wat er buiten de Randstad plaatsvindt. Weinig mensen weten dat deze bedrijven een cruciale rol kunnen en willen spelen in het oplossen van de vaak genoemde medicijnentekort, in het produceren en op voorraad brengen van bepaalde heel veel gebruikte, maar in crisistijd vaak schaarse medicijnen. Daarvoor rest enkel een politieke keuze. Dat gezegd hebbende: corona bepaalt niet de ambities van LIFE Cooperative, het draagt er wel aan bij. Kijk alleen al naar de subsidies van € 1 miljoen die de drie noordelijke provincies via Samenwerkingsverband NoordNederland (SNN) hebben verstrekt aan corona-gerelateerde projecten van LIFE Cooperative leden Lode Holding, MercachemSyncom, Avebe en Hercules. Het versnelt de groei van de sector nog verder. Dat biedt duurzame kansen voor het noorden als het gaat om onderwijs, onderzoek en werkgelegenheid.”

Versterken van het fundament

Belangrijk is het versterken van het maatschappelijke fundament en de impact van het noorden, en in brede zin een bijdrage aan de gezondheid van mensen. Ton Vries: „Dat kan alleen als je de ambitie hebt om concreet te willen samenwerken, samen doelen bepaalt, samen projecten opzet en uitvoert en elkaar coacht en begeleidt. Ieder bedrijf is te klein om alleen en zelfstandig in de wereldwijde life sciences markt te opereren; samen kunnen we heel veel, dat blijkt. Als we als coöperatie nog meer richting kunnen geven aan regionale overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen, versterkt dat het fundament en de economische en maatschappelijke impact. De minor Bio Analyse die actieve leden op de Human Capital Agenda zoals PRA, QPS en Ardena aan de Hanzehogeschool Groningen aanbieden is daarvan een goed voorbeeld. Vanuit LIFE zetten we sterk in op ontwikkeling en coaching van ondernemerschap, zowel bij studenten als bij onze start-ups en leden. Het gaat in deze sector om zowel het technische aspect als het ondernemende; beide zijn nodig om succesvol te worden.”

Vijf jaar LIFE Cooperative

Na vijf jaar LIFE Cooperative kan worden geconcludeerd dat het goed is om stevige ambities te hebben. “Het toont aan dat het werkt om de lat hoog te leggen. We zijn er in geslaagd een proces op gang te brengen waarin we steeds beter op elkaar durven te vertrouwen, elkaar zaken gunnen, elkaars kracht ontdekken en we elkaar willen helpen”, licht Ton Vries toe. “Concreet zien we dat we internationaal ontdekt zijn, steeds meer mensen en bedrijven ons weten te vinden en onze betekenis ontdekken op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en medische technologie. De regionale keten groeit en wordt sterker, het aantal bedrijven en de Samen sterker, efficiënter en innovatiever worden in life science en medische technologie. Wie dat concreet vorm en inhoud kan geven, staat wereldwijd in de belangstelling. Het geldt voor meer dan 40 noordelijke bedrijven, verbonden aan LIFE Cooperative. Hun impact op de regionale economie, werkgelegenheid, talentontwikkeling, onderzoeksprogramma’s en investeringen is groot en groeiend. Visitekaartje Life Science Inc: succesvolle banenmotor voor Noord-Nederland Ton Vries, voorzitter LIFE Cooperative LIFE Cooperative Aantal leden: 24 MKB- bedrijven en meer dan 15 start-ups. Totale directe werkgelegenheid: ca. 3.500 FTE Totale omzet: ca. 350 miljoen euro “Het toont aan dat het werkt om de lat hoog te leggen. We zijn er in geslaagd een proces op gang te brengen waarin we steeds beter op elkaar durven te vertrouwen, elkaar zaken gunnen, elkaars kracht ontdekken en we elkaar willen helpen” Advertentie directe en indirecte werkgelegenheid groeit. De bedrijven groeien gemiddeld 7 % per jaar en het aantal fusies en overnames is toegenomen. Bedrijven zoals Ofichem en Polyganics breiden hun capaciteit en Research & Development uit of laten nieuwbouwen, het aantal start-ups neemt toe, we trekken als keten meer investeringskapitaal aan, we zijn in staat meer en betere testfaciliteiten op te zetten en meer materialen en betere apparatuur laagdrempelig toegankelijke te maken voor de leden. We hebben meer laboratoriumruimte voor de keten gefaciliteerd en de inhoudelijke bijdragen aan onderwijs en onderzoek nemen toe, waarbij de relaties met onderzoeksinstellingen zoals het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen nog meer zouden moeten versterken. Bij elkaar zorgt het voor versterking van dat unieke ecosysteem dat zorg, onderwijs, onderzoek en valorisatie omvat en het geheel van maatschappelijke en economische impact in de regio optimaliseert.”

Groei naar de volgende fase

„De groep bedrijven verenigd in LIFE Cooperative is in feite een multinational op het gebied van de vroege fase onderzoek en ontwikkeling van innovatieve medische oplossingen. De focus komt nu te liggen op de groei naar de volgende fase, waardoor je de positie van deze Noord Nederlandse life sciences keten verstevigd. Met meer investeringskapitaal van fondsen en subsidies kun je de stap zetten naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld medicijn- en beschermmiddelen-productie in Nederland, waar dat nu in het verre oosten plaatsvindt. Het kan nu, hier in Noord Nederland. Wat er voor nodig is om te starten, is dat overheden zich achter dat doel scharen door zich te committeren aan de afname. Zij zijn het die de productie mogelijk kunnen maken door leveringszekerheid te bieden. Geef bedrijven in de keten duidelijkheid, dan krijgen ze makkelijker investeerders mee en zetten ze de volgende stap. De infrastructuur is er, de kennis, de financieringsmogelijkheden en behoeften vanuit investeringsmaatschappijen zijn er. LIFE Cooperative pakt de coördinerende rol naar de volgende fase graag op. We hebben dat voornemen, omdat we weten –en de noodzaak daarvan ook bevestigd krijgen door bijvoorbeeld SNN- dat de kans op succes als netwerk veel groter is dan die van een paar individuele bedrijven.”

Samenwerking en roots op Campus Groningen

„De spin-off van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG is altijd al bepalend geweest voor het ontstaan van tal van bedrijven in hightech industrieën zoals de life science en medische technologie. Campus Groningen is de innovatieve hoofdstad van het noorden met locaties zoals Healthy Ageing Campus en Zernike Campus. Daarin wordt in de komende jaren €500 miljoen geïnvesteerd middels het Campus Community Fund, met lifesciences als een van de onderwerpen. Een plek waar wordt gewerkt aan de wereld van morgen. Het is de snelst groeiende campus van Nederland met een focus op de ontwikkeling van ondernemerschap, kruisbestuiving, onderzoeks- en testfaciliteiten, materialen en apparatuur. Het zorgt voor de ontwikkeling en de aanwas van mensen voor alle bedrijven in de keten, het biedt perspectief, is aantrekkelijk voor mensen van dichtbij en van buiten. Het is een moderne, creatieve en ambitieuze ontwikkelplek waar mensen, bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen elkaar vinden en versterken. Een proeftuin waar talent zich goed kan ontplooien. De vraag naar talent vanuit onze sector is groot, we hebben bijvoorbeeld een tekort aan analytisch chemici. De vraag naar die mensen zal de komende jaren alleen maar stijgen.”

„De Campus maakt op tal van manieren ook deel uit van het proeftuin beleid dat geïnitieerd is door SNN. Het biedt bijvoorbeeld met de Innolabs innovatieve testcapaciteit aan start-ups en MKBbedrijven, mogelijkheden voor opschaling van productie, toegang tot cliënten of patiënten en kansen voor wetenschappelijke of medische validatie. Zo is de proeftuin Move2Innovate waarin onder andere Lode Holding deelneemt, opgericht voor het testen en valideren van innovatieve producten of diensten op het vlak van beweging. En proeftuin Newborn is er voor 24/7 monitoring van gezondheid bij pasgeborenen in het NEXT cohort. Philips en de LIFE Cooperative investeren in Newborn om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de effecten van voeding en omgeving op gedrag, slaap en groei.”

Vliegwiel voor nieuwe initiatieven

„Samen met partners heeft de LIFE Cooperative een aanjagende rol voor het opzetten van nieuwe projecten en infrastructuur. „De portals – een belangrijk deel van die infrastructuur – dienen als een vliegwiel voor nieuwe initiatieven zoals nieuwe geneesmiddelen en diagnostische tests. Middels de Pharma Portal begeleiden ervaren ondernemers hun jongere collega’s met het ontwikkelen van een idee tot een goed plan dat voldoet aan de kwaliteits- en investeringsnormen van de industrie. Als zo’n plan is goedgekeurd door de Pharma Portal Board, is het rijp voor financiering door een vroege fase investeringsfonds. Datzelfde Portal-model hebben we nu opgezet voor medische technologiebedrijven onder de naam AccelMed North en voor bedrijven in de diagnostische hoek, middels het Open Diagnostics Ecosysteem. Met deze infrastructuur versterkt en versnelt de LIFE Cooperative de ontwikkeling van innovatieve medische oplossingen. Het zijn manieren om meer bedrijven kwalitatief sterker, ondernemender en duurzaam succesvoller te maken en zo de maatschappelijke en economische impact van de sector in de regio te optimaliseren.” Hoe ziet de toekomst van de LIFE Cooperative er uit? „Dit ijzersterke ecosysteem van kennis, kunde, financiering en faciliteiten moeten we nog zichtbaarder maken, zowel regionaal als nationaal en internationaal. Zichtbaarder worden genereert meer, dat is net weer bevestigd met bijvoorbeeld de komst van biofarmaceutisch bedrijf Hercules. Dat is dankzij een investering van het Groningse investeringsfonds Pharma Connect Capital en subsidie van SNN van Amsterdam naar Campus Groningen verhuisd. Het richt zich hier op de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor de behandeling van virale ziekten zoals Covid 19 en specifieke kankers. MercachemSyncom wordt partner van Hercules voor chemische ontwikkeling bij de uitvoering van onderzoek. Door samenwerking en een kwalitatief goed ecosysteem kun je meer goede bedrijven naar je toe halen, waardoor de aantrekkingskracht en het fundament iedere keer blijft groeien. De sector van life science en medische technologie draagt steeds meer en beter bij aan deze omgeving en biedt daardoor blijvend perspectief.”

Een woord van dank aan de partners van de Life Cooperative

Campus Groningen

Campus Groningen faciliteert en versnelt samenwerkingen tussen kennisinstellingen en innovatieve bedrijven. Op de Campus worden dagelijks verbindingen gelegd tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Campus Groningen is in nog geen zes jaar tijd uitgegroeid van een startende campus tot een van de grootste volwassen campussen van nationaal belang. Met meer dan 200 bedrijven, drie kennisinstellingen en bijna 50.000 studenten. Samen met de partners groeit de Campus door. In het strategisch vijfjarenplan van de Campus is gekoerst op significante ontwikkelingen. Voor de groei van innovaties en economische activiteiten is reeds een investeringsstrategie van circa 500 miljoen vastgelegd in het Campus Community Fund (CCF). www.campusgroningen.nl.

Gemeente Groningen

De gemeente Groningen is de economische motor van de regio en zet actief in op het bevorderen van ondernemerschap, het verbreden en toekomstbestendig maken van economische vooruitgang, met kansrijke banen nu én in de toekomst op basis van creativiteit, ondernemerszin en oog voor leefkwaliteit. De Groningse gezondheidseconomie is de motor van innovatie en draagt daarmee in het bijzonder bij aan Noordelijke economische groei. Samen met de LIFE Cooperative zet de Gemeente actief in op onder andere internationalisering, Human Capital, ondernemerschap en kruisbestuiving met andere sectoren. gemeente.groningen.nl.

Bedrijvenvereniging West

Een groot deel van de leden van de LIFE Cooperative onderneemt in en rondom het westen van Groningen. Bedrijvenvereniging West faciliteert de LIFE Cooperative in het realiseren van haar ambities zodat de bedrijven kunnen floreren; duurzaam en schoon, veilig en bereikbaar, zichtbaar en toekomstbestendig. www.bedrijvenverenigingwest.nl.

Het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) draagt bij aan Meer Gezonde Jaren in Noord-Nederland. Samen zorgen voor een omgeving die het makkelijker maakt om gezond te leven; dat is waarop het HANNN coalities bouwt. Gezond wonen, sport en bewegen, zorg dichtbij, personalized & customized health, gezonde voeding en gezonde vaardigheden. Het netwerk bestaat uit kennisinstellingen, bedrijven, zorginstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. De LIFE Cooperative is een trots onderdeel van dit netwerk. www.hannn.eu.

Samenwerken in projecten

Bringing Digital Health to Life!

In 2016 is dHealth gestart: een initiatief om de slagingskans van digital health producten te vergroten. In samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven is een infrastructuur gebouwd om digitaal en real-life te testen en simulaties uit te voeren om innovatieve producten marktklaar te maken.

Door de coronacrisis is de roep om verdere digitalisering van de zorgmarkt en om meer digital health producten enorm toegenomen. dHealth ondersteunt bedrijven die inspelen op deze toenemende vraag. Zo helpt dHealth appontwikkelaars de producten zo te ontwikkelen dat deze aantoonbaar functioneren in een reguliere digitale zorgomgeving en daarmee voldoen aan de eisen van de markt. In een testomgeving kunnen apps in een digitale zorgomgeving worden getest op basis van FHIR en er is een real-life omgeving waar zorgsimulaties kunnen worden uitgevoerd. Er wordt hard gewerkt aan kennisuitwisseling over relevante wet- en regelgeving, ontwikkelkaders en geldende (data) standaarden. Het geheel wordt straks ontsloten door het introduceren van een wiki en het organiseren van events en masterclasses. Blijf op de hoogte via dhealth.nl.

Living Lab Newborn

In 2018 startte het samenwerkingsproject Living Lab Newborn tussen UMCG, Philips en LIFE Cooperative.

Living Lab Newborn is een testomgeving waarin innovatieve producten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van jonge gezinnen in de thuissituatie kunnen worden getest. Hiermee krijgt het bedrijfsleven de kans om innovaties in real life te testen en krijgen gezinnen de kans om prototypes van de nieuwste apparatuur te gebruiken. Living Lab Newborn volgt uit babycohort Lifelines NEXT, dat circa 1.500 zwangeren en hun pasgeboren kind in de zwangerschap en in het eerste levensjaar volgt. Als de Lifelines NEXT deelnemers aangeven interesse te hebben en expliciet toestemming geven worden zij deelnemer van Living Lab Newborn.

Living Lab Newborn neemt in de komende periode verschillende apparaten in gebruik, zoals een borstpomp en een health band. De gecodeerde data die hieruit voortkomt, wordt via een beveiligde omgeving versleuteld, bewaard en ontsloten. Wetenschappers kunnen met deze (geanonimiseerde) data onderzoek doen en bedrijven kunnen hun innovatieve gezondheidsproducten en diensten verbeteren of verder ontwikkelen.

Open Diagnostics Ecosysteem

Het Open Diagnostics Ecosystem ontwikkelt de regio tot een betrouwbare en dienstbare strategische partner voor multinationals in de ontwikkeling van nieuwe diagnostica. De regio beschikt over alle competenties om de mondiale diagnostics markt met vroege fase ontwikkeldiensten te bedienen: het vinden van indicatoren; het definiëren van biomarkers; het ontwikkelen van tools; het faciliteren van proof-of-concept; en het ontwikkelen van devices.

Via de coöperatieve vorm van de Life Cooperative is het Open Diagnostics Ecosystem toegankelijk voor alle partijen, ook voor kleinere spelers. Het Open Diagnostics Ecosysteem is een effectieve tennisballenmachine voor een groeiende regionale Life Sciences sector met (ook) Diagnostics als expertisegebied. Partners kunnen zich inschrijven op het uitvoeren van werkzaamheden in specifieke ketens, die wordt samengesteld voor de ontwikkeling van een nieuw diagnosticum. Zij worden geïnformeerd over de mogelijkheden, gestimuleerd tot cross-selling en kennisuitwisseling.

Het Open Diagnostics Ecosysteem wordt in 2020
vormgegeven en gaat in 2021 inhoudelijk van
start met een of meerdere voorbeeldprojecten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met ronald@campusgroningen.nl.

Move2Innovate

Move2Innovate: dé proeftuin waarin bedrijven – van start-ups tot MKB – nieuwe producten en innovaties op het snijvlak van gezondheid en bewegen op een snelle en efficiënte manier kunnen testen en valideren. Met als doel: het innovatie-traject vlot doorlopen, waardoor de lancering van het nieuwe product (met medisch gevalideerde data) wordt versneld of versterkt. Om deze ondersteuning te leveren worden de relevante labs bij het UMCG op dit moment aangesloten op het Move2Innovate platform en zal er een proof of concept worden uitgevoerd. Na de succesvolle PoC zullen meer meetinstrumenten, apparatuur en data worden toegevoegd aan het platform en zal er samen met een MKB een showcase worden uitgevoerd om de functionaliteit van Move2Innovate te demonstreren. Volg de ontwikkelingen nauwgezet via www.move2innovate.nl.

PCH Ecosysteem

Samen innovatief werken aan gezondheid en preventie voor iedereen

Met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO) krijgen mensen de mogelijkheid om regie te voeren over eigen gezondheidsdata. In het Personalised & Connected Health (PCH) Ecosysteem creëren we in Noord-Nederland het ideale netwerk, de benodigde infrastructuur en support voor bedrijven die innovatieve tools, apps of (online) diensten ontwikkelen die aansluiten op PGO’s. Deze innovaties hangen samen met gezondheid, bewegen, sport, voeding, lifestyle en preventie.

PCH is een actief, open innovatiesysteem dat MKB-ondernemingen en start-ups uitnodigt om innovatieprojecten te initiëren en uit te voeren, samen met inwoners, zorgprofessionals en onderzoekers. Via het PCH Ecosysteem zijn er bovendien subsidiemogelijkheden om deze projecten mede tot stand te laten komen. Meer informatie: www.pchecosysteem.nl.

Pharma Portal

Om het aantal kwalitatief sterke initiatieven voor de ontwikkeling van geneesmiddelen in NoordNederland te laten groeien is de Pharma Portal ingericht, opgericht door UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en LIFE Cooperative met Europese steun. Binnen de portal worden jonge farmaceutische initiatieven begeleid en versneld verder gebracht. ‘De portal fungeert als kwaliteitssysteem én keurmerk’ zegt Martin Smit, voorzitter van de Pharma Portal Board. De Pharma Portal voegt expertise toe gebaseerd op jarenlange ervaring in de internationale farma-industrie . ‘Ideeën worden geselecteerd en plannen worden gemaakt volgens de normen die gelden binnen de industrie en uitgevoerd op het kwaliteitsniveau dat door de industrie verwacht wordt. De concepten worden onafhankelijk beoordeeld op inhoudelijke en commerciële potentie. Hier wordt als het ware een etalage gecreëerd met de veelbelovende initiatieven. Klaar om in geïnvesteerd te worden.’ De Pharma Portal is inmiddels betrokken geweest bij 45 projecten, waarvan er op dit moment 18 worden begeleid. Van het totaal aantal projecten zijn er 5 projecten goedgekeurd en daarvan zijn 3 inmiddels gefinancierd.
www.pharmaportalgroningen.nl

Innovatieve start-ups

De LIFE Cooperative biedt jonge, startende, nog kleine bedrijven ook de gelegenheid kennis te maken met de kennis en kunde binnen de coöperatie via een startup-lidmaatschap. Zij kunnen zo laagdrempelig deelnemen aan de activiteiten en gebruik maken van de infrastructuur, om zo een zo effectief mogelijke start te maken. De ervaren leden dragen zo hun steentje bij aan de toekomst en duurzaamheid van de regionale sector.

Anno 2020 telt de sector meer dan 20 kansrijke jonge bedrijven:

Aquilo

Contractonderzoek en –ontwikkeling voor respiratoir geneesmiddelen, zoals werkzaamheidsanalyses uit te voeren van bestaande en nieuwe therapieën en door nieuwe modellen voor longziekten te ontwikkelen. www.aquilo.nl

Gecco Biotech

Gecco Biotech is gespecialiseerd in enzymen, ontwikkelt nieuwe enzymen voor groene chemie en maakt deze stabieler en sneller door middel van enzyme-engineering. www.gecco-biotech.com

SG Papertronics

Specialist in de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke chemische, kwantitatieve analyse op locatie op basis van colorimetrische testen. www.sgpapertronics.com

Hercules Pharmaceuticals

Ontwikkelen van innovatieve behandeling voor kanker en Covid-19 middels het blokkeren van de Aryl Hydrocarbon Receptor. www.hercules-pharma.nl

BlackTop Labs

Ontwikkelen van kleding met ingebouwde sensoren om (spier)vermoeidheid te monitoren tijdens revalidatie- en atletische trainingssessies.

CC Diagnostics

Ontwikkelen van een vroeg-diagnosticum voor baarmoederhalskanker op basis van een innovatieve epi-genetische biomarker. www.cc diagnostics.com

Detact Diagnostics

Ontwikkelen van betrouwbare, betaalbare, eenvoudige en snelle diagnostische tests voor bacteriedetectie. www.detactdiagnostics.com

EV Biotech

EV Biotech ontwikkelt microbiële productieplatforms voor hoogwaardige chemische verbindingen, zoals geur- en smaakstoffen, biomaterialen en geneesmiddelen. Onze zogeheten microbiële cel fabriekjes bieden een effectief, duurzaam en biologisch alternatief voor conventionele, chemisch-synthetische productieprocessen die afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Uniek aan onze aanpak is het gebruik van computermodellen en algoritmes in combinatie met klassieke fermentatie. Ons veelzijdige team is operationeel sinds juli 2018 en toegewijd aan EV’s missie om de chemische industrie te vergroenen en te verduurzamen. www.evbio.tech

Ivy Medical

Ivy Medical ontwikkelt een draagbare ‘next generation’ infuuspomp: de “Ivy One” www.ivymedical.nl

Lumento Therapeutics

Lumento Therapeutics ontwikkelt kankermedicijnen die lokaal met licht te activeren zijn. www.lumento.com

Omnicin Therapeutics

Omnicin Therapeutics ontwikkelt medicijnen tegen infectieziektes. Haar technologie maakt het mogelijk om bestaande antibiotica effectiever te maken zodat ook resistente infecties behandelt kunnen worden.

Pulmo-Tech

PulmoTech ontwikkelt een speciale katheter om beademing van patiënten op de intensive care beter in te stellen. www.pulmo-tech.com

Reperio MedTech

We combineren high-speed oculografie en machine learning de relatie tussen oogbewegingen en het zenuwstelsel vast te leggen voor bruikbare medische inzichten. www.reperio-medtech.com

SG Papertronics

SG Papertronics focust zich op hoogwaardige chemische analyse zonder de noodzakelijke inzet van getraind personeel. www.sgpapertronics.com

Mix-Innovation

Helpt biotech- en farmabedrijven om de meest veelbelovende kandidaat-geneesmiddelen te selecteren door gebruik te maken van orgaanperfusie en weefselplakjes. www.mix-innovation.com

AGILeBiotics B.V.

Agile Biotics ontwikkelt een nieuwe generatie antibiotica met minder resistentieontwikkeling, een betere werkzaamheid, en minder bijwerkingen. www.agilebiotics.com

Ancora Health

Ancora Health geeft inzicht in alle aspecten van je gezondheid, welzijn en prestaties. www.ancora.health

Philae Pharmaceuticals B.V.

Philae Pharmaceuticals werkt aan de ontwikkeling van gerichte medicamenteuze therapieën voor moeilijk te behandelen dermatologische aandoeningen, zoals Epidermolysis Bullosa. www.philae-pharma.com

Colonova

Voor farma- en biotechpartners die op zoek zijn naar een superieure levering van hun geneesmiddelen in het maag-darmkanaal, biedt Colonova superieure orale formules met een brede toepasbaarheid voor kleine moleculen en biologische stoffen. www.colonova.com

QDI Systems

‘Quantum dots’ voor de volgende generatie röntgentechnologie.

Geplaatst op: 10 september 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.