Liefhebberij groeit in twee jaar uit tot populair tassenmerk

Liefhebberij groeit in twee jaar uit tot populair tassenmerk

Liefhebberij groeit in twee jaar uit tot populair tassenmerk

Wat begon als een hobby werd al heel snel een serieus bedrijf. De tassen die Beryl van der Mossel in haar atelier in Sint Annaparochie maakt zijn niet aan te slepen.

In het atelier van Beryl van der Mossel in Sint Annaparochie liggen tientallen kleine tasjes strak in het gelid in de kast. Aan een haak hangen enkele grotere exemplaren. Een flinke voorraad zou je zeggen, maar wie denkt zo bij haar binnen te kunnen lopen om een tas te kopen, komt bedrogen uit. ,,Alles is al ferkocht.’’ Hoe dat kan? ,,Myn tassen binne by in oantal winkels te keap en dy dogge faak bestellingen fan fyftich tassen de kear. Dit is de foarried.’’

Stijgende lijn

Dat had Van der Mossel (20) niet verwacht toen ze twee jaar geleden begon met het maken van leren tassen. Toen nog gewoon voor de lol. Voor haar opleiding Mode & Design aan het Friesland College liep ze stage en mocht wat restjes leer mee naar huis nemen. ,,En doe bin ik begûn. Gewoan mei in ‘huis-tuin-en keuken’-naaimasine.’’

Haar ontwerpen vielen in de smaak. Eerst bij vrienden. Toen bij vrienden van vrienden. ,,En al gau krige ik de fraach fan winkels oft ik ek wat foar har meitsje koe.’’ Dik een jaar geleden schreef ze zich als Beryl Tassen in bij de Kamer van Koophandel en stopte met haar opleiding. ,,Skoalle sei: do wurdst it gelokkichst fan dyn eigen bedriuw. It soe skande wêze om it sjitte te litten.’’

Sinds die beslissing zit er een stijgende lijn in, vertelt haar zus Carmen die een dag in de week de administratie doet. ,,Dêr lizze myn kwaliteiten mear. En foar Beryl wurdt it ek gewoan te drok as dat der ek noch by moat.’’

Flink bereik

Bovendien kwam er heel wat op haar af toen ze besloot het professioneel aan te pakken. ,,Ik ha in profesjonele naaimasine kocht. En earst kocht ik lear út restpartijen. Mar no’t ik in kolleksje ha, moat ik hieltyd deselde kwaliteit ha, dus dat moatst ek feroarje.’’ Verder kwam er een webshop en verruilde ze de kamer bij haar ouders voor een bedrijfsruimte.

Reden voor de populariteit? ,,Minsken fine Beryl har ûntwerpen moai’’, zegt haar zus. ,,Mar wat ek hiel belangryk is, is datst it goed yn de merk witst te setten. De facebookside hat al 2500 likes. En de foto’s dêrfoar makket se allegear sels. Dêr hat se in goed each foar. En op dy manier kinne je eltsenien berikke. Lesten kaam sa noch in frou út Amsterdam by ús.’’

De tassen zijn bovendien niet al te duur. Van der Mossel: ,,By 100 euro hâldt it wol op. Ik wol dat minsken fan myn leeftiid se ek keapje kinne.’’

Team smeden

Het maken van de tassen is handwerk, waarbij ze hulp krijgt van haar vriendin Vera Miedema die ze nog kent van de opleiding. ,,Ik snij it lear’’, vertelt ze. ,,En Beryl naait it. Mar ek dan binne wy al gau twa oeren mei in tas oan it wurk.’’ Dat het werk zo arbeidsintensief is, is nu de grootste belemmering voor de groei. ,,Fia de websjop komme hieltyd mear bestellingen binnen, it wurdt hast te mâl.’’

Voor de toekomst staat daarom met stip op één een tweede naaimachine en uitbreiding van het team. ,,Ik bin hast in erkend learbedriuw en dan kin ik ek in stazjêre oannimme. Dat jout romte. Myn dream is om in team op te bouwen, dan kinne wy mear foarútsjen en dan is it ek mooglik om echt lânlik te gean.’’

,,It is hurd wurkjen’’, zegt zus Carmen. ,,Mar it is fral ek hiel leuk. Wy binne hieltyd mei it bedriuw dwaande. En as der in stil momint is, sitte wy alwer nije plannen te meitsjen, sille we dit? Sille we dat?’’ Beryl knikt. ,,Wy binne drok. Mar it jout in hiel protte foldwaning.’’

Bron: Leeuwarder Courant

Wilbert Elting (Journalist)

Wilbert Elting (Journalist)

Geplaatst op: 6 december 2017

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *